Административни услуги
 
"П Финанс" ви предлага:


Събиране на документи от офиса на клиента.
Online банкиране
Подaване на документи към различни институции
Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Регистрация на фискални устройства
Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит