Счетоводно обслужване
 
Като пълно счетоводно обслужване, "П Финанс" ви предлага:


Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.
Текуща обработка на първичните счетоводни документи - проверка,класиране,съхраняване.
Текущо осчетоводяване на стопанските операции
Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.
Водене на складови наличности
Начисляване на амортизации
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
Изготвяне и подаване на VIES декларации.
Изготвяне и подаване на интрастат декларации.
Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет
Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
Интернет банкиране;
Изготвяне на справки, поискани от клиента